6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir.

Mdlife raporlama siteminde ve sözleşmesinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek;
Hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını temine hak sahibinin kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. Şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. 

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Mdlife raporlamanın kurumsal web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak ilgili faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere işlenmektedir.

Bu Konuda tarafınıza Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunmuştur.

Kişisel veriler, sözleşmesiyle üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli Doktorlar veya hastane içinde ilgili bölümlerden hizmet aktarılabilmektedir.

İş ortaklarımız, sözleşmeli ve hizmet Sağlayan doktorlarla, sözleşme yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi bir amaçla Kullanmamakla yükümlüdür.

Sağlıkla ilgili kişisel veriler, yapılması aşamasında adayın sağlık durumu konusunda uzman görüşü Veren kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır, yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini İçeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla, sağlık konusunda asistans hizmeti veren kuruluşlarla, Maluliyet söz konusu ise raporlama yapıla bilmesi için gerek duyulduğunda hastane ve ilgili bölüm doktorlarından görüş alabilecektir.

Medlife şirketi, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla Birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı Olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman Veri sorumlusu olan Mdlife ’şirketinden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini
Öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da Kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.